Работа с талантливи ученици - 4 клас

Работа с талантливи ученици - 4 клас

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

В България има много умни и талантливи деца, които по различни причини остават „неразпознати“. По-често се съобразяваме със средното ниво на способностите на децата и с изоставащите, а талантливите деца остават на заден план. Затова настоящият проект за провеждане на обучение по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ предвижда обучение на такива ученици от ІV "б" клас при ОУ „Христо Никифоров” гр. Ловеч за включването им в научноизследователска работа, творчески дейности и участие в ученически олимпиади и състезания по гражданско образование.
      В продължение на 50 часа учениците ще имат възможност да усвоят знания и да формират умения за разработване, представяне и защита на проект. Ще усъвършенстват знанията и уменията си по информационни технологии, гражданско образование, работа в екип и защита на теза, като реализират презентации, постери, материали, продукти, изделия и изложби. Ще се срещнат с представители на различни обществени институции.
    Чрез този проект се дава възможност да се развиват ключови компетентности, умения за живот и гражданска позиция, изключително необходими на учениците в съвременното общество. За тази цел е жизненоважно да подпомогнем и работата с талантливите и даровити ученици в училище, показали отлични резултати и успех и прославили името на училището в състезания и олимпиади, свързани с гражданско образование.
Основни цели: 
1.     Да се изградят и развият граждански умения и нагласи сред талантливите учениците;
2.     Да се мотивират учениците към изучаване на теми и разработване на проекти, свързани с гражданското образование;
3.     Да  се повиши равнището на знания и практически умения на учениците с изявени способности  чрез включването им в научноизследователска работа и творчески  дейности;
4.     Да се усъвършенстват уменията за самостоятелно разработване и представяне на проекти за участие в олимпиада по гражданско образование;
5.     Да се стимулира интереса на учениците към учене и постигане на реални успехи, чрез участие в Националната олимпиадата по гражданско образование.


Талантливи by Slidely Slideshow